Τα πτηνά και τα δαχτυλίδια τους

Καναρίνια φωνής

Κατηγογορία Α   - Χάρτζ – Harz (Roller) - Διάµετρος  2,9mm

Κατηγογορία B -  Μαλινουά – Malinois (Waterslager) - Διάµετρος  2,9mm

Κατηγογορία C - Τιµπράντος – Timbrados - Διάµετρος  2,9mm

 

Καναρίνια χρώµατος